Wikit + opetuskäyttö - Mahdotonko yhtälö?

  • Kirjoittajat: Liisa Lähteinen, Jaakko Salonen
  • Esitys: ITK'09 - Foorumi "Korkeakoulu-opetuksen näkymiä",  23.4.2009 esitys (pdf)

Wikien, eli yhteisöjen itse työstämisen verkkosivustojen, käyttö opetuksessa on houkutteleva ajatus. Wikityöskentelyssä opiskelijan vastuu on kokonaisvaltaisempaa: opettaja voi ohjata wikin käyttöön, mutta vastuu tiedon työstämisen prosesseista jää suurelta osin osallistujille. Ajattelu näyttäisi hyvin tukevan vallalla olevaa tutkivan oppimisen käsitystä syvällisestä oppimisesta aktiivisena tiedon luontiprosessiin osallistumisena (Hakkarainen, Lonka, Lipponen, 2004).

Hyvällä wikillä on helppo tuottaa verkkomateriaalia; paitsi opettaja niin myös opiskelijat voivat muokata ja täydentää tietoa vapaasti. Materiaalin julkaisua voi rajata tarpeen mukaan, näkyväksi esimerkiksi ainoastaan opetukseen osallistuvalle ryhmälle. Kun materiaalintuotanto siirtyy verkkosivulle, tarve sähköpostin ja liitetiedostojen käyttöön vähenee ja työskentelyssä voidaan keskittyä paremmin sisällöllisiin ongelmiin. Myös sisältöön liittyvä keskustelua voidaan liittää osaksi wiki-sivua, mikä parantaa erilaisia vuorovaikutuksen mahdollisuuksia (Esim. Aunesluoma, 2008).

Wikien soveltaminen opetuskäyttöön ei kuitenkaan ole ongelmatonta. Idealistisesti wiki-yhteisössä kaikilla on yhtäläinen mahdollisuus osallistua tiedon rakenteluun. Todellisuudessa taidot työstää tietoa wikissä eivät ole kaikilla osallistujilla yhtäläisellä tasolla, eikä käytön opetteluun ole välttämättä aikaa tai ohjausta saatavilla. Kaikki opiskelijat eivät välttämättä edes halua julkaista tuotoksiaan koko ryhmälle, eikä siihen tulisikaan pakottaa - wikien käyttö opetuksessa ei saisi viedä opiskelijan yksityisyyttä. Myös välineen käytössä on haasteita: kun kaikki tieto on yhteisesti saatavilla ja muokattavissa, on tiedon työstämisen pelisäännöistä sovittava. Lisäksi wiki antaa sisäsyntyisesti vapaat kädet myös uusien sivujen luomiselle, joten sisältö voi rönsyillä jopa ongelmaksi asti. Myös arviointi voi muodostua ongelmalliseksi: kuinka arvosanat jaetaan, kun materiaali on yhteisön tuottamaa?

Hypermedialaboratoriossa wikien opetuskäyttöä kokeiltiin syksyllä 2008 Hypermediajärjestelmät-opintojakson ryhmissä tehtävän harjoitustyön tekemisessä. Wiki-ohjelmistona käytettiin valmiiksi asennettua MediaWiki-ohjelmistoa, jonka näkyvyys ja käyttöoikeus rajattiin vain TTY:n opiskelijoille. Opiskelijoille tarjottiin mahdollisuutta halutessaan käyttää wikiä joko itse harjoitustyön tekemiseen, sen raportointiin tai molempiin. Wiki-työ tehtiin lyhyenä tutkielmana, ilman wikiä tehty työ vapaamuotoinen, tyypillisesti pienimuotoinen toteutusprojekti. Opettaja auttoi wikin käyttöönotossa opettamalla merkkausta sekä luomalla wikiin valmiin sivun koosteeksi harjoitustöistä. Varsinaisen harjoitustyön tekemiseen annettiin aikaa noin 8 viikkoa, jonka aikana opiskelijat itsenäisesti rajasivat itselleen aiheet ja toteuttivat määritellyn työn.

Opetuskokeilun perusteella selvitettiin wikien opetuskäyttöä. Opintojakson opettaja arvioi wikin hyödyllisyyttä erityisesti opetuksen ja opiskelijoiden motivoinnin sekä aktivoinnin näkökulmasta. Opiskelijoilta kerättiin lisäksi tietoa kyselytutkimuksella.

Lähteet:

  • Aunesluoma, Antero. (2008). Wikididaktiikkaa. Wiki-sivusto: pedawiki - University of Helsinki Confluence. [online] http://wiki.helsinki.fi/display/pedawiki/Wikididaktiikkaa. Noudettu 7. marraskuuta 2008.
  • Hakkarainen, K., Lonka, K., Lipponen, L. (2005). Tutkiva oppiminen. Porvoo: WS Bookwell Oy.

Tiivistelmä tästä artikkelista on julkaistu teoksessa: Mielty, M. & Murto, H. (toim.). 2009.  ITK'09. Me tahdomme! Huominen on täällä tänään. Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssi. Aulanko, Hämeenlinna 22. - 24.4.2009. Hämeen kesäyliopiston julkaisuja, sarja B, 28 - 29.

 

LiiteKoko
ITK09-wikit-opetuskaytto-final.pdf171.01 Kt